Sehati Seceria

Cara Penyertaan

Cara Penyertaan

Cara Penyertaan

Terma dan Syarat

 1. Peraduan “LEXUS SEHATI SECERIA” akan berlangsung dari 1 November 2023 hingga 31 Disember 2023 (“Tempoh Peraduan”). MunchWorld Marketing Sdn. Bhd. (199001009927 (201499-U)) (“Penganjur”) berhak untuk memendekkan atau memanjangkan Tempoh Peraduan tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.
 2. Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat dan pemastautin tetap Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (pada 1 November 2023) kecuali kakitangan Penganjur dan ahli-ahli keluarga terdekat mereka, termasuk syarikat-syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar-pengedar, agensi-agensi pengiklanan dan promosi pihak Penganjur.
 3. Untuk menyertai Peraduan:
  1. Beli mana-mana produk Biskut Munchy’s LEXUS yang turut serta bernilai RM15.00 dan ke atas dalam satu resit dari mana-mana kedai yang turut serta (fizikal atau ‘online’) dalam Tempoh Peraduan.
  2. Hantar butiran berikut melalui WhatsApp ke 017-2520131:
   1. Gambar jelas seluruh resit bercetak tunggal asal;
   2. Nombor Kad Pengenalan;
   3. Nama penuh seperti Kad Pengenalan.
  3. Simpan resit asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sepadan dengan penyertaan sebagai “Bukti Pembelian”.
  4. Para peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan WhatsApp yang diingini tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan butiran yang diperlukan dan Bukti Pembelian yang berlainan bagi setiap penyertaan.
  5. Para peserta tidak dibenarkan untuk menghantar lebih daripada satu (1) penyertaan WhatsApp dengan Bukti Pembelian yang sama kepada pihak Penganjur.
  6. Hanya Bukti Pembelian bercetak yang asal dan sah akan diterima. Bukti Pembelian yang sukar dibaca, rosak, diubah, dicetak semula, disalin, diperolehi secara tidak sah, tersalah cetak dan/atau tidak mengandungi maklumat yang diperlukan adalah tidak sah dan tidak akan diterima. Pihak Penganjur mempunyai budi bicara mutlak dan hak untuk membatalkan kelayakan Bukti Pembelian tidak sah tersebut. Untuk pembelian dalam talian, ‘order details’ akan diterima hanya sekiranya ia menyatakan bahawa pembelian tersebut sudah dibayar, dihantar dan selesai.
  7. Setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan, Peraduan akan bermula pada pukul 12:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59 malam.
  8. Memandangkan talian 017-2520131 adalah talian khas yang disediakan oleh Penganjur, tiada perakuan penerimaan akan dihantar oleh Penganjur berkaitan semua penyertaan yang dihantar oleh peserta kepada Penganjur melalui WhatsApp. Sebarang pertanyaan/panggilan melalui talian ini tidak akan dilayan.
  9. Pihak Penganjur tidak akan membayar balik kepada peserta apa-apa caj yang dikenakan untuk menghantar penyertaan, jika ada.
  10. Para peserta hanya boleh menyertai Peraduan ini melalui telefon bimbit sahaja.
  11. Pihak Penganjur dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam Peraduan ini tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan, kegagalan penghantaran dan/atau gangguan mesej WhatsApp dan tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang penggunaan telefon bimbit atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan sepanjang Peraduan ini.
 4. Para pemenang Peraduan:
  1. Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon dan akan diminta untuk menjawab satu soalan dengan betul sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. Sekiranya peserta tidak dapat dihubungi pada cubaan pertama, contohnya, tidak menjawab telefon, nombor telefon tiada dalam perkhidmatan, tiada sambungan, dan lain-lain, dua (2) cubaan lain akan dibuat lagi dalam tempoh dua puluh empat (24) jam yang berikutnya selepas cubaan pertama. Sekiranya percubaan-percubaan ini tidak berhasil, pihak Penganjur berhak untuk memilih pemenang layak seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya peserta-peserta tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab. Sekiranya peserta gagal menjawab soalan dengan betul, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang.
  2. Para pemenang yang layak dikehendaki menghantar melalui Pos Laju/kurier semua resit bercetak asal dengan butiran resit yang sepadan dengan semua penyertaan dan salinan Kad Pengenalan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh pemberitahuan sebagai pengesahan bukti pembelian. Sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang. Semua kos untuk menghantar resit asal akan ditanggung oleh pemenang.
 5. Hadiah-hadiah Peraduan:
  1. Hadiah Utama x 10: Pakej percutian keluarga (destinasi pilihan pemenang) bernilai RM5,000.00 setiap satu.
  2. Hadiah Pertama x 25: Konsol Nintendo Switch OLED setiap satu.
  3. Hadiah Sagu Hati x 25: RM500.00 ‘e-gift card’ Toys R Us setiap satu.
  4. Setiap peserta hanya layak untuk memenangi satu (1) hadiah sepanjang Tempoh Peraduan.
  5. Pemenang-pemenang Hadiah Utama dikehendaki untuk menuntut hadiah daripada ejen pelancongan yang dilantik oleh pihak Penganjur. Sekiranya kos percutian melebihi RM5,000.00, kos tambahan akan ditanggung oleh pemenang. Sekiranya kos percutian kurang daripada RM5,000.00, perbezaan kos akan dibatalkan dan tidak akan dikembalikan kepada pemenang. Kos dokumen perjalanan, insurans peribadi dan semua perbelanjaan lain akan ditanggung oleh pemenang. Terma dan syarat oleh ejen pelancongan mesti dipatuhi. Pemenang mesti menetapkan rancangan percutian mereka selewat-lewatnya pada 31 Mac 2024 dan melancong selewat-lewatnya pada 30 Jun 2024. Sekiranya pemenang tidak dapat melancong atas apa jua sebab, hadiah akan dibatalkan. Pihak Penganjur tidak akan memberi pampasan kepada pemenang atas kegagalan untuk melancong.
  6. Kesemua hadiah mesti dituntut atas perbelanjaan pemenang sendiri dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas Tempoh Peraduan. Hadiah-hadiah yang gagal dituntut akan dilupuskan oleh pihak Penganjur.
  7. Peserta dikehendaki untuk mengemukakan bukti pengenalan diri semasa atau sebelum penuntutan hadiah Peraduan sebagai pengesahan. Bentuk-bentuk bukti pengenalan diri yang diterima oleh pihak Penganjur adalah kad pengenalan dan lesen memandu Malaysia. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan peserta/pemenang atas kegagalan dalam mengemukakan bukti pengenalan diri.
  8. Pihak Penganjur berhak atas budibicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh ditukar milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar untuk apa-apa format atas sebarang sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan. Semua hadiah diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’.
 6. Para peserta akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan di dalam Peraduan ini.
 7. Dengan menyertai Peraduan ini, para peserta memberi keizinan kepada Pihak Penganjur untuk menggunakan maklumat peribadinya dan pihak Penganjur berhak menyiarkan, menggunakan nama dan/atau gambar pemenang serta penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang bayaran pampasan mahupun pemberitahuan dan setiap peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan ke atas penggunaan penyertaan tersebut oleh pihak Penganjur.
 8. Sebarang maklumat peribadi, tanpa tidak dihadkan kepada, nama peserta, umur, alamat (termasuk poskod), nombor telefon dan/atau alamat emel akan dikumpulkan, disimpan, digunakan dan didedahkan dengan mematuhi secara ketat akan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan oleh itu hanya digunakan untuk hal-hal berkaitan dengan Peraduan ini dan untuk segala tujuan lain yang telah dipilih oleh para peserta dan tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga (selain daripada syarikat induk pihak Penganjur, anak syarikat, pihak sekutu, pemegang saham, pengarah, kakitangan, kontraktor dan ejen yang membantu dalam menguruskan Peraduan ini) kecuali untuk tujuan menyampaikan hadiah mengikut Terma dan Syarat.
 9. Dengan menyertai Peraduan ini, para peserta bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat rasmi yang ditetapkan serta segala keputusan pihak Penganjur.
 10. Pihak Penganjur berhak untuk meminda, membatal atau mengubahsuai Terma dan Syarat ini tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu pada bila-bila masa.
 11. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Munchy’s di www.munchys.com/contact-us/enquiry.
 12. Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat percanggahan di antara versi-versi tersebut, Terma dan Syarat versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Terms & Conditions

 1. ‘LEXUS SEHATI SECERIA’ Contest will commence from 1 November 2023 to 31 December 2023 (“Contest Period”). MunchWorld Marketing Sdn. Bhd. (199001009927 (201499-U)) (“Organiser”) shall reserve the right to shorten or extend the Contest Period without prior notice. All entries received outside the Contest Period shall be automatically disqualified.
 2. This Contest is open to all citizens and permanent residents of Malaysia above 18 years of age (as at 1 November 2023) except the employees and immediate families of the Organiser, including its affiliated and/or related companies, distributors, advertising and promotion agencies.
 3. To participate in the Contest:
  1. Purchase any participating Munchy’s LEXUS Biscuit products worth RM15.00 and above in a single receipt at any participating outlet (physical or online) within the Contest Period.
  2. Send the following via WhatsApp to 017-2520131:
   1. Clear photo of the entire original single receipt;
   2. NRIC number;
   3. Full name as per NRIC.
  3. Keep the original printed receipt dated within the Contest Period with matching receipt details as per entry as “Proof of Purchase”.
  4. The participants may send as many WhatsApp entries as they wish but each entry must be accompanied with the required details and different Proof of Purchase.
  5. The participants are not allowed to submit/send more than one (1) WhatsApp entry with the same Proof of Purchase to the Organiser.
  6. Only the original and valid printed Proof of Purchase will be accepted. Any Proof of Purchase that is illegible, mutilated, altered, re-printed, duplicated, tampered with, not obtained legitimately, contains printing typographical, mechanical or other errors or the printing is unclear or does not contain the required information is invalid and will not be accepted. The Organiser shall reserve the sole discretion and rights to disqualify such invalid Proof of Purchase. For online purchases, the order details will be accepted provided it shows that the order is paid, delivered and completed.
  7. Each Contest day during the Contest Period, the Contest begins at 12:00am and ends at 11:59pm.
  8. In view that the line 017-2520131 is a special line provided by the Organiser, no acknowledgement receipt will be sent by the Organiser with regards to all entries sent by the participants to the Organiser via WhatsApp. Any enquiry/call to the line will not be entertained.
  9. The Organiser will not reimburse the participant for any charges incurred in submitting the entries, if any.
  10. The participants are permitted to participate in this Contest via the use of mobile phones only.
  11. The Organiser and the companies involved in this Contest shall not be held liable in any way for delays, non-deliveries and/or interruptions of WhatsApp messages sent and shall not be held responsible for any unauthorised use of the mobile phone or subscriber’s account in conjunction with the Contest.
 4. Contest winners:
  1. The eligible winners will be contacted via telephone and will be required to correctly answer a question before being declared a winner. Should the first attempt to contact the eligible winner fail, i.e. no reply, telephone number not in service or no connection, etc, another two (2) attempts will be made within the next twenty four (24) hours of the first telephone call. Where such further attempts are unsuccessful, the Organiser reserves the right to select the next qualified participant. The Organiser shall not be held liable in the event the winners cannot be contacted for whatever reasons. In the event the eligible winner fails to correctly answer the simple question, the Organiser shall reserve the right to disqualify the eligible winner and find another eligible winner as replacement.
  2. The eligible winners will be required to submit by Pos Laju/courier all the original printed receipts with matching details as per the entries and a copy of their NRIC within three (3) working days from the date of notification as proof of purchase, failing which, the Organiser shall reserve the right to disqualify the eligible winner and find another eligible winner as replacement. All costs to submit the original receipts will be borne by the winners.
 5. Contest prizes:
  1. Grand Prize x 10: Family holiday package (destination of winner’s choice) worth RM5,000.00 each.
  2. First Prize x 25: Nintendo Switch OLED Console each.
  3. Consolation Prize x 25: RM500.00 Toys R Us e-gift card each.
  4. Each participant is allowed to win only one (1) prize throughout the Contest Period.
  5. The Grand Prize winners are required to claim their prize from the travel agent appointed by the Organiser. In the event the travelling costs are more than RM5,000.00, the additional costs will be borne by the winner. In the event the travelling costs are less RM5,000.00, the difference will be forfeited and not returned to the winner. Travel document fees, personal insurance and all other expenses will be borne by the winner. Terms and conditions by the travel agent must be adhered to. Winners must confirm their travel plans by 31 March 2024 and travel by 30 June 2024. In the event the winner is unable to travel due to any reason whatsoever, the prize will be forfeited. The Organiser will not compensate the winner for failure to travel.
  6. All prizes must be claimed at winners’ own expense within sixty (60) days after the Contest Period. All unclaimed prizes will be forfeited by the Organiser.
  7. The participant may be required to produce a proof of identity for the purposes of verification. The only forms of proof of identity accepted by the Organiser are Malaysian identity card and driver’s license. Failure to provide any proof of identity entitles the Organiser to disqualify the participant/winner.
  8. The Organiser reserves the right to substitute any prize with that of similar value at any time without prior notice. All prizes are not transferable, refundable or exchangeable in any other form for whatever reason. The value of the prize is correct at the time of printing. All prizes are given on an “as is” basis.
 6. The participants shall assume full liability and responsibility in case of any accident, injury, damage or claim resulting from participation in this Contest.
 7. By participating in this Contest, the participants agreed to provide their consent to the Organiser to use their personal information. The Organiser shall reserve the right to publish, use the winners’ names and/or photographs plus their entries for purposes of publicity, advertising and/or trade without further compensation or notice and each of the participants is not entitled to make any claims for the use of their entries by the Organiser.
 8. Any personal information, including without limitation, the participant’s name, age, address (including postcode), telephone number and/or email address will be collected, stored, used and disclosed strictly in compliance with the Personal Data Protection Act 2010 (“the ACT”) and therefore, solely in connection with this Contest and for any purpose for which the participant specifically opts in and will not be disclosed to any third party (other than the Organiser’s parent, subsidiaries, affiliates, shareholders, directors, employees, contractors and agents assisting in conducting the Contest) except for the purpose of delivering the prizes in accordance with the Terms and Conditions herein.
 9. By participating in this Contest, each of the participants shall be deemed agreeable to the Terms and Conditions set by the Organiser.
 10. The Organiser shall reserve the right to amend, revoke and/or modify these Terms and Conditions without prior notice.
 11. For more information, please contact Munchy’s at www.munchys.com/contact-us/enquiry.
 12. The Contest Terms and Conditions are available in English and Bahasa Malaysia. In the event of inconsistencies of the language used, the English language version of the Terms and Conditions shall prevail.